Bạn có chắc là bạn đã ẩn email của bạn trên Github? Bạn có biết người khác có thể xem email của bạn theo từng commit hoặc bằng Github Public API? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn ẩn email Github một cách an toàn.

Tìm thông tin email trong commit

Github lưu trữ thông tin lịch sử của từng commit trong public repo mà bất ký ai cũng có thể xem được.

Git uses your email address to associate your name to any commits you author. Once you push your commits to a public repository on GitHub, the authorship metadata is published as well. - The GitHub Blog

Bạn chỉ cần click vào một commit bất kỳ, sau đó thêm .patch vào sau url là có thể xem được chi tiết commit đó.

Ví dụ commit với url
https://github.com/facebook/react/commit/e3d5b5ea7f9287e98d95ef13093684100c2e35c7
thì chỉ cần chuyển thành
https://github.com/facebook/react/commit/e3d5b5ea7f9287e98d95ef13093684100c2e35c7.patch
là có thể xem được thông tin chi tiết commit


Tìm thông tin email bằng Github Public API

Github cung cấp public API mà chỉ cần gọi API này là có thể xem được các hoạt động gần đây của người dùng, bao gồm các commit với email và username

https://api.github.com/users/<ten_nguoi_dung>/events/public

Cài đặt bảo mật cá nhân trên Github

May thay chúng ta có thể cài đặt bảo mật cá nhân trên Github bằng cách:

Vào Github → Sign in → Personal Settings → Emails.

Sau đó chọn

  • Keep my email address private
  • Block command line pushes that expose my email

Khi đó, github sẽ tự tạo một email khi bạn commit trên web (ví dụ như khi merge pull request). Email được tạo có format:

<a generated number>+<your username>@users.noreply.github.com

Tuy nhiên, với những commit mà bạn push từ command line trên máy tính cá nhân, bạn vẫn cần phải thay đổi cài đặt Git để bảo mật email của mình

Thay đổi cài đặt Git trên máy tính cá nhân

Bạn có thể thay đổi email khi commit code trên máy tính cá nhân bằng cách chạy lệnh:

git config --global user.email "[email protected]"

(nên thay [email protected] bằng email github tạo cho bạn)

Sau khi chạy có thể kiểm tra lại email bằng lệnh:

git config --global user.email
=> [email protected]

Từ bây giờ khi mỗi commit mới của bạn sẽ được commit với email [email protected]

Updated
github-email là một open source script cho phép tìm kiếm email cá nhân trên github. Script này sẽ tìm kiếm email trong các public commit, npm repo, activity commit, etc.

image

Qua bài này mình mong các bạn có thể tránh spam quảng cáo hoặc các tin tức tuyển dụng không mong muốn đến email cá nhân. Have fun!

Reference: